IAIA :: انجمن حسابرسان داخلی ایران
شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
 روابط عمومیمرکز دانشمرکز آموزش و تحقیقاتاستانداردها و دستورالعمل هامقررات انجمناخبارکمیته هادرباره انجمن
شرایط پذیرش اشخاص حقوقی

شرایط پذیرش اشخاص حقوقی همکار انجمن

به منظور تبیین مناسب تر نقش و جایگاه حرفه حسابرسی داخلی که با ارائه خدمات مشاوره ای و اطمینان دهی مستقل و بی طرفانه از طریق ارزیابی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی موجب ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان ها می شود، به پیشنهاد کمیته اعضای حقوقی انجمن حسابرسان داخلی ایران، شرایط پذیرش اشخاص حقوقی به عنوان همکار انجمن پیرو آیین نامه ای در تاریخ 1391/11/08 مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفت و بر اساس تفویض مجمع عمومی عادی مورخ 1392/10/01 انجمن، برای تعیین مقررات جذب اعضا و همکاران به هیات مدیره، این ضوابط و مقررات در خصوص پذیرش اشخاص حقوقی همکار انجمن حسابرسان داخلی ایران از اول اسفند ماه 1392 قابل اجرا می باشد .

 

همکاران حقوقی، اشخاصی حقوقی هستند که حائز تمامی شرایط مندرج در بندهای ( 1 ) تا ( 3 ) ماده 6 اساسنامه انجمن نیستند و به دلیل ارائه نمودن خدمات حرفه ای حسابرسی داخلی در سازمانها و بنگاه های انتفاعی و غیر انتفاعی یا داشتن واحد حسابرسی داخلی، به تشخیص انجمن به عنوان اشخاص حقوقی همکار انحمن محسوب می شوند . به این ترتیب براساس آئین نامه اجرایی کمیته اعضای حقوقی انجمن، برای کمک به شکل گیری، نظام بخشی و تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابرسی داخلی در کشور، اشخاص حقوقی در قالب موسسات حسابرسی و موسسات و شرکت های ارائه دهنده خدمات حرفه ای که به کار حسابرسی داخلی اشتغال دارند یا سازمان ها و بنگاه هایی که دارای واحد حسابرسی داخلی بوده می توانند به عنوان همکار حقوقی انجمن پذیرفته شوند . بر این اساس اشخاص حقوقی همکار انجمن شامل سه گروه به شرح زیر می باشد :

گروه نخست : موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ؛

گروه دو : سایر اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات حرفه ای حسابرسی داخلی در ایران ؛

این گروه شامل موسسه یا شرکتی است که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و بر اساس موضوع فعالیت آنها مطابق اساسنامه خود، ارائه کننده خدمات حرفه ای حسابرسی داخلی و خدمات مالی از قبیل مشاوره مالی و مدیریت و طراحی سیستم های مربوط به این خدمات است .

گروه سوم : سازمان ها و بنگاه های انتفاعی و غیرانتفاعی .

این گروه شامل اشخاص حقوقی است که دارای واحد حسابرسی داخلی می باشد و واحد حسابرسی داخلی آن اشخاص بر اساس این ضوابط و مقررات تعیین شده در آیین نامه کمیته اعضای حقوقی به عنوان همکار مورد پذیرش انجمن قرار می گیرد .

 

با توجه به مطالب پیش گفته شده، هر یک از گروه های یاد شده در بالا می توانند با احراز تمامی شرایط زیر، به پیشنهاد کمیته اعضای حقوقی انجمن و پس از موافقت هیات مدیره به عنوان همکار پذیرفته شوند و در فهرست اشخاص حقوقی همکار انجمن قرار گیرند :

  • نکته مهم و قابل توجه : پیرو مصوبه هیات مدیره انجمن، شرایط تعیین شده زیر شامل برخی از معافیتهای مفاد مواد مندرج در آیین نامه کمیته اعضای حقوقی بوده و مهلت استفاده از این شرایط حداکثر تا پایان شهریور ماه 1393 می باشد و پس از آن تاریخ، شرایط احراز اشخاص حقوقی همکار و پذیرش آنها کاملا" طبق ضوابط و مقررات آیین نامه کمیته مزبور، مصوب 1391/11/08 هیات مدیره که نحوه پذیرش و نظارت مستمر بر آنان را برای حصول اطمینان از رعایت اصول، ضوابط حرفه ای و مقررات تعیین شده از سوی انجمن را مشخص می نماید خواهد بود .

 

1. از عمر ( زمان تاسیس ) موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ( گروه نخست ) و سایر اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات حرفه ای حسابرسی داخلی در ایران ( گروه دوم )، دستکم یک سال و از زمان تشکیل واحد حسابرسی داخلی سازمان ها و بنگاه های انتفاعی و غیرانتفاعی ( گروه سوم ) مدت سه سال گذشته باشد .

 

2. دستکم 50 درصد شرکا و مدیران موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ( گروه نخست ) یا سایر اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات حرفه ای حسابرسی داخلی ( گروه دوم ) و دستکم 30 درصد از مدیران و کارکنان ارشد واحدهای حسابرسی داخلی سازمانها و بنگاه های انتفاعی و غیر انتفاعی از اعضا انجمن باشند و شرکای عضو انجمن در گروه های نخست و دوم یادشده در بالا دارنده اکثریت سهم الشرکه در موسسات و شرکتهای خود باشند . همچنین اکثریت مدیران ارشد واحد حسابرسی سازمان ها و بنگاه های انتفاعی و غیرانتفاعی ( گروه سوم ) حداقل دارای 40 سال سن و 10 سال سابقه کار حرفه ای ( به تشخیص کمیته اعضای حقوقی ) داشته باشند .

 

3. تعداد کارکنان حرفه ای تمام وقت موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ( گروه نخست ) یا سایر اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات حرفه ای حسابرسی داخلی در ایران ( گروه دوم ) نباید کمتر از 12 نفر باشد و کارکنان حرفه ای با سابقه کار حسابرسی داخلی زیر 2 سال بعد از اخذ مدرک کارشناسی نباید بیش از 40 درصد مجموع کارکنان حرفه ای باشد .

1-3. قابل توجه است از آنجایی که وجود ترکیبی مناسب از تخصص های مورد نیاز در هر رشته از کسب و کار در درون تیم های حسابرسی داخلی، در آینده برای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات حسابرسی داخلی ( گروه نخست و دوم ) از سوی انجمن الزامی خواهد شد، از این رو کارکنان حرفه ای که دارای حداقل 3 سال سابقه همکاری در تیم های حسابرسی داخلی گروه های یاد شده را دارند ( به شرط آنکه حداقل شرایط عضویت اصلی یا همکار انجمن را دارا باشند ) در زمره کارکنان حرفه ای آن موسسات یا شرکتها قرار خواهند گرفت.

 

4. مجموع مدیران و کارکنان حرفه ای واحد حسابرسی داخلی سازمان ها و بنگاه های انتفاعی و غیرانتفاعی ( گروه سوم ) و ترکیب آنان باید متناسب با حجم فعالیت های آن شرکت  یا سازمان به تشخیص انجمن باشد . همچنین وجود ترکیبی مناسب از تخصصی های مورد نیاز هر رشته از کسب و کار براساس نوع صنعت و فعالیت آن شرکت یا سازمان در واحد حسابرسی داخلی به تشخیص مدیر واحد، الزامی می باشد .

 

5. کلیه کارکنان اشخاص حقوقی متقاضی عضویت همکار انجمن باید تمام وقت بوده و اسامی آنها در لیست بیمه و مالیات آنها درج شده باشد .

 

6. واحد حسابرسی داخلی سازمان ها و بنگاه های انتفاعی و غیرانتفاعی، از نظر سازمانی، تعیین حدود وظایف و گزارش دهی باید زیر نظر هیات مدیره و کمیته حسابرسی یا مدیر عامل ( در جایی که مدیرعامل رئیس هیات مدیره است ) باشد .

 

7. اشخاص حقوقی متقاضی عضویت همکار انجمن و شرکا و مدیران آن باید فاقد سابقه تخلفات حرفه ای مطابق با آیین نامه مصوب انجمن باشند و ملزم به رعایت آیین رفتار حرفه ای انجمن حسابرسان داخلی ایران خواهند بود .

 

8. اشخاص حقوقی متقاضی عضویت به عنوان همکار باید ظرف مدت یک سال از پذیرش آنها در انجمن دستورالعمل های خود را برای انجام خدمات حسابرسی داخلی مطابق ضوابط و مقررات انجمن تهیه و ارائه نمایند .


9. نحوه اداره برد ( گروه های تخصصی ) حسابرسی داخلی اشخاص حقوقی متقاضی عضویت به عنوان همکار پس از پذیرش از سوی انجمن، باید با ضوابط و مقررات اعلامی از سوی انجمن مطابقت داشته باشد .


10. واریز مبلغ تعیین شده از سوی انجمن بابت حق ورودیه و حق الزحمه ارائه خدمات سالانه انجمن، توسط اشخاص حقوقی متقاضی عضویت به عنوان همکار به حساب جاری نزد بانک پاسارگاد به نام انجمن حسابرسان داخلی ایران .

 

برخی نکات قابل توجه برگرفته شده از آیین نامه اجرایی کمیته اعضای حقوقی انجمن برای متقاضیان :

 

1. اشخاص حقوقی متقاضی عضویت همکار انجمن که پس از پذیرش نام آنها در فهرست اشخاص حقوقی همکار درج خواهد شد می توانند همکاری خود با انجمن تحت عنوان همکار انجمن حسابرسان داخلی ایران را اعلام و در مدارک، قراردادها و مکاتبات خود درج نمایند . ( بر اساس مفاد ماده 8 آیین نامه )

2. به منظور تعیین توانایی اشخاص حقوقی همکار، انجمن درنظر دارد نسبت به رده بندی حرفه ای آنان با توجه به نوع و ماهیت موضوع اقدام نموده و نتایج آن را اعلام نماید . ( بر اساس مفاد ماده 9 آیین نامه )

3. اشخاص حقوقی پذیرفته شده باید گزارش های حسابرسی داخلی را بر اساس استانداردهای حسابرسی داخلی و ضوابط و مقرراتی که از سوی انجمن تدوین می گردد و با توجه به قوانین جاری کشور و مقررات مرتبط با واحد مورد رسیدگی تهیه و ارائه نمایند . ( بر اساس مفاد ماده 11 آیین نامه )

4. ملاک درج نام اشخاص حقوقی در فهرست همکاران انجمن، تاریخ مصوبه هیات مدیره انجمن مبنی بر پذیرش همکاران است . ( بر اساس مفاد ماده 12 آیین نامه )

5. اشخاص حقوقی متقاضی عضویت به عنوان همکار باید تقاضای عضویت خود را به صورت کتبی به همراه فرمهای مربوطه و اسناد و مدارک مورد نیاز برای اثبات احراز شرایط در موارد اشاره شده در بالا به انجمن ارسال نمایند . اطلاعات دریافتی موضوع این بند، از اشخاص حقوقی متقاضی عضویت توسط انجمن جزو اطلاعات محرمانه تلقی خواهد شد . ( بر اساس مفاد ماده 14 آیین نامه )

6. اشخاص حقوقی پس از پذیرش و قبل از درج نام آنها در فهرست اشخاص حقوقی همکار، باید طی تعهدنامه ای، رعایت کلیه مفاد اساسنامه انجمن، آیین نامه کمیته اعضای حقوقی و سایر ضوایط مربوط را به صورت کتبی تعهد نمایند . ( بر اساس مفاد ماده 19 آیین نامه )

7. اشخاص حقوقی پذیرفته شده به عنوان همکار در صورت عدم رعایت مفاد آیین نامه و سایر ضوابط و مقررات حاکم بر فعالیت آنها، به پیشنهاد کمیته و تایید هیات مدیره انجمن مشمول اقداماتی از سوی انجمن به شرح زیر خواهند بود :

1-7. تذکر ( بدون درج در پرونده ) ؛

2-7. اخطار ( با درج در پرونده ) ؛

3-7. حذف از فهرست اشخاص حقوقی همکار تا مدت یک سال ؛

4-7. حذف از فهرست اشخاص حقوقی همکار برای بیش از یک سال .

  • اقدامات انضباطی سایر مراجع ذیصلاح از جمله جامعه حسابداران رسمی ایران، مانع از اجرای اقدامات مقرر در این بند نمی شود . ( بر اساس مفاد ماده 22 آیین نامه )

8. آرای انضباطی ردیفهای ( 1-7 ) و ( 2-7 ) بالا، علاوه بر اشخاص حقوقی پذیرفته شده به عنوان همکار، حسب مورد می تواند به شرکا و مدیران متخلف نیز تسری یابد و در سوابق آنها درج  می گردد . آرای انضباطی مربوط به ردیفهای ( 3-7 ) و ( 4-7 ) بالا از طریق تارنمای انجمن به اطلاع عموم خواهد رسید . ( بر اساس مفاد ماده 23 آیین نامه )

9. شرکا و مدیران اشخاص حقوقی پذیرفته شده به عنوان همکار که به دلیل کیفیت گزارشها، طبق ردیف ( 4-7 ) بالا از فهرست اشخاص حقوقی همکار به مدت بیش از یک سال حذف شده اند، نمی توانند تا سپری شدن حداقل یک سال از انقضای تاریخ حذف، به عنوان شریک یا مدیر در دیگر اشخاص حقوقی همکار انجمن فعالیت نمایند . ( بر اساس مفاد ماده 24 آیین نامه )

10. اشخاص حقوقی پذیرفته شده به عنوان همکار باید ضوابط و مقرراتی که در مورد تشکیل، اداره و نحوه فعالیت آنها توسط مراجع ذیصلاح وضع می شود را نیز رعایت کنند . یادآور می شود مطبق با مفاد اساسنامه انجمن کلیه اشخاص حقوقی پذیرفته شده به عنوان همکار، موظف به رعایت ضوابط، مقررات و اساسنامه انجمن هستند، اما در مجامع عمومی انجمن از حق رای برخوردار نمی باشند . ( بر اساس مفاد ماده 25 آیین نامه )

11. اشخاص حقوقی پذیرفته شده به عنوان همکار باید هر گونه تغییر در شرکا یا مدیران حسابرسی داخلی خود را ظرف مدت یک ماه کتبا" به انجمن اعلام نمایند . انجمن پس از بررسی تغییر ترکیب شرکا یا مدیران حسابرسی داخلی اشاخص حقوقی همکار، نسبت به تداوم درج نام آنان در فهرست اشخاص حقوقی همکار یا حذف آنها از فهرست مزبور تصمیمات لازم را اتخاذ خواهند کرد . ( بر اساس مفاد ماده 27 آیین نامه )

12. اشخاص حقوقی پذیرفته شده به عنوان همکار نمی توانند شرکا یا مدیران حسابرسی داخلی موسسات، شرکتها و سازمانهایی که از فهرست اشخاص حقوقی همکار حذف شده اند، را حداقل برای مدت محکومیت به عنوان شریک یا مدیر حسابرسی داخلی بکار گیرند . بکارگیری مجدد این افراد بعنوان شرکا یا مدیران حسابرسی داخلی تابع مقررات و با تایید انجمن انجام می شود . ( بر اساس مفاد ماده 28 آیین نامه )

روابط عمومی انجمن حسابرسان داخلی ایران

بازدیدکننده گرامی

سایت جدید انجمن حسابرسان داخلی ایران به آدرس زیر انتقال یافت

www.iaia.org.ir
x