IAIA :: انجمن حسابرسان داخلی ایران
شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
 روابط عمومیمرکز دانشمرکز آموزش و تحقیقاتاستانداردها و دستورالعمل هامقررات انجمناخبارکمیته هادرباره انجمن
کمیته ها

مطابق با مفاد اساسنامه انجمن حسابرسان داخلی ایران و آیین نامه اجرایی آن، هیأت مدیره می تواند از بین اعضا و یا در صورت لزوم افراد واجد شرایط برای رسیدن به اهداف انجمن، کمیته های تخصصی شامل کمیته های  به شرح زیر تشکیل دهد :

 

1-      کمیته فنی و تدوین استانداردهای حسابرسی داخلی

2-      کمیته کنترل کیفیت

3-      کمیته آیین رفتار حرفه ای

4-      کمیته تعیین صلاحیت ، آزمون و پذیرش

5-      کمیته آموزش و پژوهش

6-      کمیته اعضای حقوقی

7-      کمیته فناوری اطلاعات ( حسابرسي IT )

8-      کمیته قوانین و مقررات

9-      کمیته بورس

10-   سایر کمیته ها پس از تصویب هیات مدیره و تایید وزارت کشور .

 

اعضای کمیته های بالا با تایید هیات مدیره انتخاب می شوند و مسئولیت هر یک از کمیته های مذکور با یکی از اعضا هیات مدیره است . هر یک از اعضا هیات مدیره می توانند ریاست یک یا چند کمیته را عهده دار شوند . 

بازدیدکننده گرامی

سایت جدید انجمن حسابرسان داخلی ایران به آدرس زیر انتقال یافت

www.iaia.org.ir
x